Algemene voorwaarden van Oudshoorn Totaalreiniging.
We willen graag alles eenvoudig en makkelijk houden. Dus geen ingewikkelde juridische lappen tekst die toch niemand leest. Al onze afspraken staan hieronder in heldere taal en daar houden we ons gewoon aan. Want wij vinden: Wat je belooft moet je doen!

1. Toepasbaarheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en uitvoering van werkzaamheden door Oudshoorn Totaalreiniging (hierna te noemen: we, wij, ons of opdrachtnemer) bij de klant (hierna te noemen: je, jij, jou of opdrachtgever).

2. Uitvoering
Wij voeren de overeengekomen diensten uit volgens afspraak én in de frequentie zoals in de offerte is overeengekomen.

3. Aankondigingen
Je ontvangt altijd een aantal dagen vooraf een aankondiging per e-mail met de datum en eventueel het tijdstip van de uit te voeren werkzaamheden zodat je ervoor kan zorgen dat deze vlot en zonder oponthoud door ons kunnen worden uitgevoerd.

4. Afspraak = afspraak
Je hebt (eindelijk) een betrouwbare partij gevonden die zijn afspraken nakomt. Wij vinden dat dat twee kanten op werkt, wel zo eerlijk.
Wij maken het personeelsrooster op de hoeveelheid afspraken die we jaarlijks maken met klanten. Je kunt na het ontvangen van een aankondiging daarom niet willekeurig een afspraak cancelen want: afspraak is afspraak. De frequentie en afspraken zoals overeengekomen in de offerte zijn bindend.
Alleen bij overmacht zoals bijvoorbeeld schilder-, graaf- of gevelwerkzaamheden kunnen afspraken worden geannuleerd en zal er worden gekeken wanneer er weer een nieuwe afspraak ingepland kan worden om de werkzaamheden alsnog uit te voeren.
Meldt dit soort bijzonderheden altijd vóóraf door te reageren op de aankondiging, en niet door de medewerker pas op de dag zelf weg te sturen. Bij het niet (tijdig), met een geldige reden, annuleren van de afspraak moeten wij helaas de volledige kosten van die afspraak in rekening brengen.

5. Dichte poort
Kunnen wij maar een deel van de werkzaamheden uitvoeren vanwege een dichte poort, bijvoorbeeld door vakantie? Geen paniek, je ontvangt dan een aangepaste factuur voor het deel werkzaamheden wat wij wel hebben kunnen uitvoeren.

6. Frequentie
De frequentie van de uit te voeren diensten bepaalt voor een (groot) deel het tarief. Liever een andere frequentie? Geef dit aan, je ontvangt dan een nieuw voorstel van ons met een aangepast tarief.

7. Betalingsvoorwaarden
Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen op de factuurdatum.
Bij specifieke opdrachten waarbij wij veel materieel in moeten huren en/of langdurig veel uren in moeten zetten kan een aanbetaling van maximaal 50% van toepassing zijn, dit wordt dan in de offerte vastgelegd.

8. Klachten
Indien je onverhoopt niet tevreden bent over de uitgevoerde werkzaamheden en je hierover een klacht wil indienen, dan kan dat binnen 2 werkdagen. Terechte klachten lossen wij altijd snel kosteloos op.
Wanneer er langer tussen de uitvoering en melding zit dan 2 werkdagen kunnen wij de klacht niet (goed) beoordelen. Bij overduidelijk onterechte klachten kunnen afhandelingskosten in rekening worden gebracht op basis van reis-, arbeids- en kilometerkosten.

9. Achterstanden in de planning
Door verschillende oorzaken kan het voorkomen dat we iets achterop raken in de planning, bijvoorbeeld door vorst, vakantie, defect materieel of onderbezetting. Hierdoor komen de eventuele opvolgende afspraken iets dichter op elkaar te liggen om weer op het oorspronkelijke werkschema uit te komen.

10. Opzegging
Wij werken niet met ingewikkelde contracten of opzegtermijnen. Wil je om welke reden dan ook geen gebruik meer maken van onze diensten? Dan geldt er geen opzegtermijn.
Voor grotere opdrachten, zoals bijvoorbeeld zakelijke klanten en VvE’s geldt er in sommige gevallen wel een opzegtermijn, deze is dan in de offerte vastgelegd.
Bij alle klanten geldt dat opzegging per e-mail dient te gebeuren, je ontvangt dan een e-mailbevestiging van de opzegging.

11. Tussentijdse prijsaanpassingen
In uiterste gevallen kan een tussentijdse prijsaanpassing nodig zijn voor de continuïteit van ons bedrijf. Als dit het geval is dan ontvang je hier uiterlijk één kalendermaand van tevoren bericht over. Ben je het niet eens met de prijsaanpassing en komen wij hier onderling niet uit? Dan komt de afgesproken opzegtermijn te vervallen en kan de overeengekomen opdracht per direct worden stopgezet, zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hebben dit recht.

12. Jaarlijkse prijsindexatie
Wij passen jaarlijks op 1 januari onze tarieven aan, onder andere op basis van het CBS inflatie-indexcijfer, loonkosten- en algemene kostenstijgingen. Deze prijsaanpassing wordt steeds stilzwijgend en automatisch doorgevoerd.

Het percentage van deze prijsaanpassing is een maand van tevoren (elk jaar vanaf 1 december) op te vragen per e-mail via info@oudshoorntotaalreiniging.nl.

13. Opdracht specifieke afspraken
Bij afwijkende opdrachten kunnen er afwijkende voorwaarden gelden. De afwijkende voorwaarden zijn vastgelegd in de overeengekomen offerte en overrulen te allen tijde de voorwaarden in deze algemene voorwaarden.

14. BTW-tarief
Bij een wijziging van het BTW-tarief zal dit toegepast worden zodra deze wijziging wettelijk van kracht wordt.

15. Wijzigingsbeding
Wij kunnen te allen tijde de algemene voorwaarden aanpassen. Wanneer er een wijziging plaatsvindt zullen wij dit per direct mededelen via een van onze bekende communicatiekanalen.

19 april 2024

Oudshoorn Totaalreiniging